Hoppa till innehåll

Validering

Validering innebär att man säkerställer att en individ kan det som behövs inom en viss yrkesroll eller ett visst yrkesområde. Det gäller oavsett hur, var eller när individen har lärt sig det. En validering innehåller en fördjupad kartläggning och en bedömning med syftet att erkänna en individs kunnande.

Validering är inte bara till nytta för individen, utan också för branschen och samhället. När en individ får möjlighet att visa sina kompetenser ökar självförtroendet och yrkesstoltheten – samtidigt utvecklar företagen sina medarbetare med rätt kompetens för en bra kvalitet. 

En validering innehåller flera moment:

  • Kartläggning
  • Lärande
  • Bedömning
  • Erkännande

Läs mer om validering:

Valideringens olika moment:

Steg 1: Kartläggning

Oftast börjar en validering med en kartläggning. Då tar man reda på vad individen redan kan och vad individen behöver lära sig, innan en validering påbörjas. Valideringen innefattar både teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter. 

I momentet ”Kartläggning” kan det ingå en eller flera självskattningar. Där får individen själv skatta sina kunskaper och färdigheter inom olika områden. Det skapar en bra grund för samtal och vidare arbete med kompetensutveckling.

Steg 2: Lärande

Nästa steg i valideringsprocessen är att utveckla medarbetarnas kompetenser. Lärande kan ske på olika sätt, beroende på medarbetarens behov. Det kan ske genom utbildning, kortare utbildningsinsatser, arbetsplatslärande eller eget lärande. Lärande gör att medarbetarna växer i sin yrkesroll samtidigt som arbetsgivaren säkerställer att arbetet sker på rätt sätt, med rätt kvalitet. 

Steg 3: Bedömning

Utbildade och godkända SRY Yrkesbedömare bedömer individers kompetens. Bedömningen sker utifrån den kompetensstandard som bäst beskriver vad individen kan. SRY:s sex kompstensstandarder vänder sig till olika målgrupper, både de som är nya i yrket och de som har en lång erfarenhet av städ- och servicebranschen. Det skapar också möjligheter för individen att utvecklas inom yrket. Bedömningarna kvalitetssäkras, genom intern och extern kvalitetssäkring, med OCN-metoden.

Steg 4: Erkännande

När en bedömning har skett får individen ett bevis eller ett intyg för vad den kan, för delar av, eller en hel kompetensstandard. Vilken form av bevis eller intyg beror på vilken kompetensstandard som individen har validerats mot och vilken nivå denna ligger på.

En validering eller examination, enligt SRY:s kompetensstandarder, kan endast utföras av godkända SRY Yrkesbedömare.

Valideringens digitala verktyg

Arbetet med både lärande och validering förenklas och förtydligas med hjälp av en digital plattform.

I arbetet med validering sker vissa uppgifter digitalt. Yrkesbedömare bedömer deltagarnas svar på teoretiska frågor och bedömningen granskas både av intern och extern kvalitetsgranskare.

Den digitala plattformen kan introduceras redan när en individ påbörjar en valideringsprocess. Med det digitala verktyget för självskattning skapas ett bra underlag som också kan följa individens utvecklingsresa. 

Självskattning
SRY:s verktyg för självskattning skapar en bild av vad en människa anser om sin egen kompetens, inom städbranschen. Det gör individen medveten om den kompetens som krävs för att arbeta som städare. Resultatet av en självskattning sammanställs och skapar ett tydligt underlag för fortsatt lärande och bedömning av individens kompetens.

SRY Lär
SRY Lär är ett digitalt verktyg för lärande. Det består av två olika program. Ett för introduktion och ett för de baskunskaper som krävs för arbete inom städbranschen. Med stöd av SRY Lär kan individer, steg för steg, lära sig om yrkets olika delar. Det ger ett bra underlag för både introduktion och vidare kompetensutveckling.

SRY:s lärprogram är unika! Det skapar möjlighet att kostnadseffektivt lära och utveckla sin personal integrerat i det dagliga arbetet, samtidigt som hela arbetsplatsen utvecklas. Lärprogrammen fungerar lika bra när man lär sig jobbet på jobbet, som på en utbildning

Anna Thelin, intern kvalitetsgranskare på SRY och projektledare, Nordiskt Valideringsforum

Validering
Genom validering synliggörs och erkänns individers kunskaper och färdigheter inom ett visst yrkesområde. SRY:s branschmodell för validering kvalitetssäkras enligt OCN-metoden. Genom validering får individen ett erkännande för sina kunskaper och färdigheter, samtidigt som arbetsgivaren får en tydlig och kvalitetssäker överblick över verksamheten.

Validering är en process som innefattar kartläggning, lärande, bedömning och erkännande. Varje process utgår från en kompetensstandard. Här kan du läsa mer om SRY:s sex kompetenstandarder (Hänvisa till sida om kompetensstandard)

Delar av valideringen sker digitalt, där individen svarar på teoretiska frågor. Andra delar av valideringen är praktiskt, där individen får visa sina färdigheter. Bedömningen utförs av utbildade SRY Yrkesbedömare. I nästa steg kvalitetssäkras bedömning av branschens interna kvalitetssäkrare och externa kvalitetssäkrare.

Resultat av validering
När en individ är klar med sin validering får den ett intyg på de moduler den klarat av eller ett helt bevis, godkänt av branschen. Det här blir resultatet för de olika kompetensstandarderna: 

Introduktion städ: Intyg på de moduler individen klarat. (Dessa kan senare byggas på med fler moduler i takt med att individen lär sig mer.)

SRY Bas Städ: Intyg på de moduler individen har klarat. Är alla fem moduler godkända får man branschens kompetensbevis. Det betyder att man har de grundläggande kompetenser som behövs för att arbeta som städare. 

SRY Yrkesbevis: Intyg på de moduler individen klarat. Är alla åtta moduler godkända får man ett yrkesbevis. Det betyder att man har en stor kompetens som städare. 

Klarar man inte alla moduler på en gång kan man alltid lära sig mer för att nå målet eller fortsätta utveckla sin kompetens för att nå nästa nivå!